Obszar zdegradowany i rewitalizacji

lokalizacja:
CRZ Krzywy Komin
data:
2-31/05/2018
organizator:
Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku wprowadziła do porządku prawnego szereg wymogów formalnych związanych z organizacją i prowadzeniem procesu rewitalizacji. Aby można było przystąpić do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Wrocławia należy opracować diagnozę, która określi obszary miasta znajdujące się w stanie kryzysowym, spowodowanym koncentracją negatywnych zjawisk przede wszystkim w sferze społecznej, a ponadto problemów natury gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Takim badaniem objęto obszar całego miasta. Konsultacje społeczne projektu uchwały ustanawiającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji mają na celu zapewnienie wymiany wiedzy, informacji, jak również poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji wyznaczenia tych obszarów.

Harmonogram konsultacji i szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania uwag dostępne są w OBWIESZCZENIU PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA – otwarte spotkanie informacyjne m.in. dla mieszkańców zostało zaplanowane na 15 maja (od 17.00 w Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”).

Materiały informacyjne, tj. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą, diagnozą miasta Wrocławia oraz formularz zgłaszania uwag zostaną udostępnione od dnia 2 maja 2018 roku:

w formie elektronicznej

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.um.wroc.pl,
  • na stronie internetowej spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. w-r.com.pl,

w formie tradycyjnej (drukowanej)

  • w siedzibie spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław,
  • w siedzibie Biura Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 514 (V p.).

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

  • które wpłyną po 31 maja 2018 r.,
  • bez czytelnego podpisu imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej (za wyjątkiem uwag przekazanych w formie ustnej).

Po zakończeniu konsultacji zostanie ogłoszona informacja podsumowująca wraz z podaniem przebiegu konsultacji, zgłoszonych uwag oraz odniesieniem do nich.

data publikacji:
24/04/2018
zobacz też:
<< wstecz