Masterplan dla Przedmieścia Oławskiego

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2012
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Justyna Dudek, Emilia Grotowska, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Po czasie koncentracji działań rewitalizacyjnych na Nadodrzu przyszła pora na inne części miasta. Uwagę zwrócono na Przedmieście Oławskie. To unikatowe osiedle wymaga precyzyjnej wizji rozwoju i indywidualnego sposobu postępowania – stąd potrzeba opracowania Masterplanu.

Wrocław dysponuje bogatymi doświadczeniami w dziedzinie rewitalizacji dzięki szeroko zakrojonym i rozpisanym na wiele lat działaniom prowadzonym na Nadodrzu. Po fazie intensywnej koncentracji uwagi na tym osiedlu przyszła pora na rozszerzenie pola działań również na inne części miasta. Analizy sytuacji i uwarunkowań dotyczących kolejnych wybranych obszarów zwróciły uwagę na Przedmieście Oławskie.

To śródmiejskie osiedle ma wiele wspólnego z Nadodrzem, jednocześnie jest odmienne, unikatowe, z własnym bogactwem, kształtującym się przez lata wizerunkiem, niezwykłymi cechami, ale też niedostatkami. Chociaż doświadczenia zdobyte na Nadodrzu pozwalają się w dużej mierze odnaleźć w podobnych przestrzeniach, to jednak lokalne uwarunkowania Przedmieścia Oławskiego wymagają indywidualnego sposobu postępowania w procesie rewitalizacji.

Stąd konieczność opracowania Masterplanu – elastycznego narzędzia strategicznego, które ukierunkowuje odnowę osiedla na wyznaczone cele i systemowo wpisuje w nie wszelkie planowane i podejmowane działania. Określa logiczny system ich przygotowania i realizacji w zakresie inwestycyjnym i nie inwestycyjnym. Cel strategiczny i podporządkowane mu cele operacyjne określone zostały w ujęciu interdyscyplinarnym. Dlatego ich sformułowanie poprzedziły wnikliwe analizy różnorodnych zjawisk w dziedzinach istotnych z punktu widzenia rewitalizacji: przestrzennej, funkcjonalnej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Przeprowadzono również wieloetapowe konsultacje dla każdej części Masterplanu. Uwzględniły zarówno spotkania z mieszkańcami, jak i z gronem eksperckim i urzędnikami. Przewidywane, wielowątkowe czynności rozpisano na kolejne lata w skoordynowany program realizujący wzajemne zależności kolejnych kroków.

Wizja rozwoju Przedmieścia Oławskiego dotyka takich obszarów tematycznych jak mieszkalnictwo, przestrzenie publiczne, podwórka, infrastruktura społeczna czy nabrzeża rzeki Oławy. Porządkuje zabiegi konieczne dla osiągnięcia wyznaczonych celów na poziomie ogólnym, ale również wskazuje propozycje konkretnych projektów możliwych do realizacji.

data publikacji:
29/11/2013
zobacz też:

Masterplan
dla nabrzeży Oławy

Masterplan

  • Strategie i opracowania
  • /
  • Nabrzeża Oławy
  • /

Masterplan stanowi narzędzie koordynujące realizację zadania, jakim jest rewitalizacja. Rozpoznaje precyzyjnie lokalną sytuację, wyznacza główne cele i pola interwencji, formułuje wytyczne dla postępowania. Opracowanie takiego dokumentu dla nabrzeży Oławy umożliwi całościowe traktowanie tego tematu – jako szerokiego systemu rekreacyjnego. Pozwoli uwzględnić zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pozostałych interesariuszy.

<< wstecz