LPR 2016-2018

lokalizacja:
Nadodrze, Przedmieście Oławskie
data:
2015/2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Emilia Grotowska, Paulina Mędrek, Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Wskazuje obszary do objęcia wsparciem i projekty w nich zlokalizowane, które mogą się ubiegać o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jego przyjęcie przez Radę Miejską Wrocławia będzie oznaczać dla miasta nowy etap rewitalizacji – działania skoncentrują się w najbliższych latach na Przedmieściu Oławskim i na Nadodrzu.

2014 rok otworzył kolejny okres programowania w ramach funduszy unijnych. Przyjęcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz długo oczekiwanej Ustawy o rewitalizacji wyznaczyło dla miasta nowe narzędzia na potrzeby kolejnego etapu rewitalizacji. Otworzyło również drogę do uzyskania dofinansowania ze środków UE, m.in. na działania określone w osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020.

Warunkiem koniecznym jest opracowanie i uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jest to gminny dokument określający obszary znajdujące się w stanie kryzysowym i przeznaczone do objęcia wsparciem, a także wskazujący cele i kierunki działań zmierzających do wyprowadzenia obszarów z tego stanu. LPR bazuje na szczegółowych analizach różnorodnych zagadnień w sferach społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej i gospodarczej. Określa główne pola interwencji, instrumenty wsparcia, zadania i szczegółowy wybór projektów do realizacji. Opisuje również system ich finansowania, zarządzania i wdrażania.

Wrocławska Rewitalizacja na zlecenie miasta opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018. Wsparciem objęte zostaną dwa wrocławskie osiedla: planowane jest rozpoczęcie procesu rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim oraz kontynuacja tych działań na terenie Nadodrza.

data publikacji:
11/02/2016
zobacz też:

Fiszki LPR 2016-2018
(1. nabór)

Fiszki LPR 2016-2018

  • Spotkania i konsultacje
  • /
  • LPR 2016 - 2018
  • /

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Jeśli przewidują Państwo realizację projektów rewitalizacyjnych na Przedmieściu Oławskim lub na Nadodrzu, w granicach obszarów objętych wsparciem, zapraszamy do składania fiszek projektowych. Umieszczenie Państwa planów w Programie w przyszłości będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

  • Podwórka
  • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

<< wstecz