Rewitalizacja

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, dotyczącym wszystkich aspektów życia w mieście. Rewitalizacja prowadzona jest na określonym obszarze miasta w sposób kompleksowy i skoordynowany, w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego i stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. Inicjatorem i zarządzającym jest samorząd terytorialny, a uczestnikami wszyscy zainteresowani dobrem obszaru: mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje pozarządowe i in.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

(Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, Art. 2.1.)

Cele procesu

Wybór obszaru rewitalizacji poprzedzony jest szczegółowymi analizami i diagnozą problemów. Na tej podstawie formułowana jest kompleksowa wizja przyszłego rozwoju, a także cele, jakie należy postawić przed całościowym procesem odnowy – zarówno przed działaniami z kategorii mikro, jak i przed dużymi, złożonymi projektami.

Interdyscyplinarne podejście

Rewitalizacja mieści w sobie elastyczne pojęcie odnowy – powinna być dostosowywana do indywidualnych uwarunkowań obszaru i obejmować wszystkie sfery, które oddziałują na jakość życia. Dlatego działania rewitalizacji dotyczą zagadnień funkcjonalno-przestrzennych, społecznych i gospodarczych, jak również środowiskowych. Konieczne jest również tworzenie uwarunkowań formalno-prawnych dla przewidywanych działań.

Mieszkańcy

Dla rewitalizacji kluczowe znaczenie mają mieszkańcy, którzy są pierwszymi spośród interesariuszy wszelkich zadań. To od nich rozpoczyna się planowanie zadań, na nich też koncentruje się znaczna część inicjatyw. Kompleksowość rewitalizacji wymaga aktywnego udziału lokalnej społeczności we wszystkich etapach podejmowanych prac i jest warunkiem trwałości efektów.

Szeroka paleta działań

Rewitalizacja to zarówno niewielkie, pojedyncze akcje społeczne, małe projekty czy wręcz rozwiązania tymczasowe, jak i wieloletnie, skomplikowane inwestycje. Istotą ich wdrażania jest tworzenie warunków i impulsów dla kolejnych pozytywnych przemian obszaru, którego dotyczą.

 

 

<< wstecz