Zintegrowana Strategia Rewitalizacji

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2012
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Przedmieście Oławskie jest jednym z wrocławskich osiedli, które są rozważane do objęcia wsparciem w następnej kolejności po Nadodrzu. W wyłonieniu takiego obszaru pomaga Zintegrowana Strategii Rewitalizacji opracowana dla wybranych fragmentów miasta.

Zbliża się kolejny okres programowania w ramach funduszy unijnych. Po sformułowaniu odpowiednich programów i wytycznych na poziomie krajowym i wojewódzkim, Wrocław stanie wobec możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wybranych projektów m.in. z zakresu rewitalizacji. Przygotowując się do tych procedur miasto przystępuje do wstępnego zdefiniowania obszarów, które wymagają odnowy i w przyszłości mogłyby być objęte wsparciem. Spośród nich w późniejszym etapie prac wyłonione zostaną części Wrocławia, które zostaną włączone jako priorytetowe do Lokalnego Programu Rewitalizacji, a jednocześnie zyskają szansę na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jednym z  branych pod uwagę osiedli jest Przedmieście Oławskie. Narzędziem umożliwiającym rozpoznanie oraz ocenę jego sytuacji i koniecznych do podjęcia działań jest Zintegrowana Strategia Rewitalizacji. Stanowi dokument, który na podstawie analiz w strefach funkcjonalnej, przestrzennej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej stawia wstępną diagnozę dla obszaru i definiuje ogólne cele strategiczne i operacyjne dla rewitalizacji. Przedstawia też możliwe do realizacji scenariusze wraz z listą koniecznych do podjęcia działań i proponuje ramowy harmonogram czynności rozpisany na kolejne lata. Pozwala ocenić zakres działań koniecznych do podjęcia przez miasto i inne podmioty. Taki ogląd pozwoli na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu jego obszaru do LPR.

Przedmieście Oławskie jest pod niektórymi względami podobne do Nadodrza, które było do tej pory polem doświadczeń rewitalizacyjnych dla Wrocławia. Chociaż oba osiedla rozwijały się „po swojemu” i mają swoją niepowtarzalną specyfikę, powstały w zbliżonym czasie i analogicznej lokalizacji, w sąsiedztwie dzisiejszego centrum Wrocławia. Stąd wiele problemów, szczególnie typowo przestrzennych, dotyczy ich w tym samym stopniu. Objęcie Przedmieścia wsparciem mogłoby przebiegać m.in. z wykorzystaniem wypracowanych praktyk.

data publikacji:
07/12/2012
zobacz też:

Masterplan
dla nabrzeży Oławy

Masterplan

  • Strategie i opracowania
  • /
  • Nabrzeża Oławy
  • /

Masterplan stanowi narzędzie koordynujące realizację zadania, jakim jest rewitalizacja. Rozpoznaje precyzyjnie lokalną sytuację, wyznacza główne cele i pola interwencji, formułuje wytyczne dla postępowania. Opracowanie takiego dokumentu dla nabrzeży Oławy umożliwi całościowe traktowanie tego tematu – jako szerokiego systemu rekreacyjnego. Pozwoli uwzględnić zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pozostałych interesariuszy.

<< wstecz