Podsumowanie zgłoszeń

lokalizacja:
Nadodrze, Przedmieście Oławskie
data:
2015/2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Emilia Grotowska, Paulina Mędrek, Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk, Karolina Wiatrzyk, Paweł Wojdylak

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Zamknęliśmy etap konsultacji i opracowania Programu i przekazaliśmy go do weryfikacji poprzedzającej uchwalenie przez radę Miejską Wrocławia. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem dotychczasowych prac i zgłoszonych projektów!

Po zamykających konsultacjach z mieszkańcami Wrocławia i zakończeniu przyjmowania zgłoszeń projektowych (fiszek) przyszedł czas na ostatnie uzupełnienia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Łącznie od lipca 2015 do lutego 2016 spłynęło ponad 850 fiszek, w tym 527 z obszaru Nadodrza i 337 z Przedmieścia Oławskiego. Liczba ta jest obrazem skali potrzeb i zamiarów, dla których LPR jest szansą na realizację.

Zgłoszenia zostały przeanalizowane pod kątem kryteriów wyboru zgodnych z wytycznymi działania 6.3 RPO WD 2014-2020, a następnie podzielone na listę A i listę B, które stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Lista A objęła 55 projektów zgłoszonych w fiszkach (42 z Przedmieścia Oławskiego i 23 z Nadodrza), dodatkowo znalazło się na niej 15 projektów miejskich (13 z Przedmieścia Oławskiego i 2 z Nadodrza). Są one planowane do realizacji i współfinansowane z RPO WD 2014-2020 w ramach działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Lista B objęła kolejnych 620 zgłoszeń w podziale na kategorie:

 • budynki mieszkalne: 530 zgłoszeń (230 z Przedmieścia Oławskiego i 300 z Nadodrza),
 • budynki użytkowe: 7 zgłoszeń (6 z Przedmieścia Oławskiego i 1 z Nadodrza),
 • tereny zielone: 7 zgłoszeń (3 z Przedmieścia Oławskiego i 4 z Nadodrza),
 • społeczne: 19 zgłoszeń (11 z Przedmieścia Oławskiego i 8 z Nadodrza),
 • przestrzenie publiczne i półpubliczne: 36 zgłoszeń (z Przedmieścia Oławskiego),
 • kultura i edukacja: 15 zgłoszeń (13 z Przedmieścia Oławskiego i 2 z Nadodrza),
 • różne: 6 zgłoszeń (4 z Przedmieścia Oławskiego i 2 z Nadodrza).

Zgłaszający projekty, które znalazły się na liście B, mogą ubiegać się o dofinansowanie z innych programów unijnych.

Nie wszystkie wniesione projekty znalazły się na listach A i B – pojawiły się liczne fiszki odnoszące się do lokalizacji spoza obszarów rewitalizacji, kilka zostało powielonych przez więcej niż jednego zgłaszającego, część fiszek natomiast została przemianowana na postulaty – w przypadkach, gdy stanowiły deklarację potrzeb (np. remontu ulicy) nierealizowanych przez podmiot zgłaszający.

W dniu 6 kwietnia 2016 na posiedzeniu Rady Miejskiej została przedłożona aktualna wersja LPR 2016-2018. Po ostatecznej weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej odpowiednich komisji Rady Miejskiej i ewentualnych poprawkach 21 kwietnia 2016 na kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia wersji ostatecznej.

data publikacji:
02/03/2016
zobacz też:

Fiszki LPR 2016-2018
(1. nabór)

Fiszki LPR 2016-2018

 • Spotkania i konsultacje
 • /
 • LPR 2016 - 2018
 • /

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Jeśli przewidują Państwo realizację projektów rewitalizacyjnych na Przedmieściu Oławskim lub na Nadodrzu, w granicach obszarów objętych wsparciem, zapraszamy do składania fiszek projektowych. Umieszczenie Państwa planów w Programie w przyszłości będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

<< wstecz