Transfer wiedzy

lokalizacja:
Wrocław, Stuttgart
data:
2015-2017
organizator:
Wyższa Szkoła Techniki w Stuttgarcie (lider projektu) w partnerstwie ze spółką Wrocławska Rewitalizacja
partner:
Miasto Stuttgart, Miasto Wrocław, Politechnika Wrocławska, Knödler-Decker-Stiftung

Wraz z Wyższą Szkołą Techniki w Stuttgarcie (HfT) realizujemy projekt badawczy pn. "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". Pomysł zgłoszony do Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki zyskał uznanie i dofinansowanie. Naszymi partnerami są: Urząd Planowania i Odnowy Miasta Stuttgartu, Miasto Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (PWr) i Knödler-Decker-Stiftung.

Głównym celem projektu jest porównanie praktykowanych w obu krajach strategii rewitalizacji, określenie pól transferu wiedzy i zainicjowanie wymiany doświadczeń w dziedzinie zintegrowanej odnowy miast na przykładzie XIX-wiecznych kwartałów zabudowy. Przedmiotem naszego zainteresowania jest problematyka ochrony i modernizacji historycznej zabudowy, a w szczególności zagadnienie kompleksowych remontów kamienic, przystosowywania ich do współczesnych standardów czy wprowadzania do istniejących budynków innowacyjnych rozwiązań społecznych – takich jak np. kooperatywy, czy domy wielopokoleniowe.

Realizowany projekt składa się z kilku modułów badawczych. Należą do nich:

  • analiza literatury i stanu badań dotyczących wspólnego XIX-wiecznego dziedzictwa kulturowo-budowlanego,
  • porównanie instrumentów planistycznych i polityki wsparcia w Polsce i Niemczech oraz innych krajach UE,
  • ustalenie kryteriów zintegrowanej polityki rewitalizacyjnej na poziomie miasta i kwartału,
  • analiza sześciu studiów przypadku – Berlin, Lipsk, Stuttgart, Poznań, Łódź, Wrocław,
  • warsztaty dla studentów HfT i PWr,
  • warsztaty eksperckie.

Wypracowane efekty projektu planuje się wykorzystać w dalszej wymianie doświadczeń w dziedzinie rewitalizacji pomiędzy Polską a Niemcami, we wzmocnieniu partnerstwa pomiędzy uczelniami wyższymi, a także na potrzeby wsparcia kolejnych projektów badawczych. Istotny jest również transfer strategii wdrożeniowej na inne obszary obejmowane działaniami z zakresu odnowy w miastach polskich oraz krytyczne poszukiwanie pół optymalizacji w praktyce rewitalizacyjnej miast niemieckich.

data publikacji:
29/05/2015
zobacz też:

Transfer wiedzy
- warsztaty eksperckie

Transfer wiedzy

  • Sieci współpracy
  • /
  • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
  • /

Interdyscyplinarne warsztaty eksperckie zrealizowane były w ramach projektu "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". W niemiecko-polskim gronie przedstawicieli samorządów, instytucji pozarządowych, praktyków oraz naukowców zajmujących się na co dzień tematyką odnowy miast szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące kompleksowej modernizacji i remontów historycznej zabudowy mieszkaniowej.

<< wstecz