Strategie i opracowania

data:
od 2008

Wdrażanie działań rewitalizacji musi być poprzedzone przygotowaniem strategicznym tego procesu. Jednym z zadań stojących przed naszym zespołem jest wypracowanie spójnej i odpowiadającej na rzeczywiste potrzeby koncepcji dla obszaru objętego rewitalizacją bądź dla konkretnego projektu.

Do dokumentów tego rodzaju należą zarówno strategie postępowania, jak i znacznie bardziej szczegółowe masterplany. Ich zakres i stopień szczegółowości dobierany jest indywidualnie do tematów czy przestrzeni, których dotyczą. Wśród naszych opracowań znajdą Państwo również strategiczne plany dla konkretnych projektów o bardzo zróżnicowanym charakterze, dla których identyfikujemy zapotrzebowanie – przykładowo, koncentrujących się na przestrzeniach zielonych określonego osiedla, systemie wyciszania ruchu kołowego, modelowym sposobie postępowania w remontach podwórek, tworzeniu sieci połączeń międzykwartałowych, identyfikowaniu elewacji zdatnych do tworzenia pionowych ogrodów, programowym zagospodarowaniu wybranych obiektów etc. Przygotowujemy również różnorodne katalogi, np. dotyczące obiektów oficynowych na Przedmieściu Oławskim oraz dokumenty o szerokim zakresie mające charakter formalny – jak Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018, studia wykonalności dla projektów unijnych i inne.

Nasze opracowania zawsze są poprzedzone konsultacjami – społecznymi i specjalistycznymi.

Tematyce rewitalizacji i realizowanym projektom poświęcamy również różnorodne publikacje, które prezentujemy w osobnej zakładce.

<< wstecz