Miejsce na ziemi | spotkanie autorskie z Agnieszką Dubaniowską | zaproszenie

lokalizacja:
PRZED•POKÓJ H13 (ul. Hercena 13, 1p.)
data:
16/01/2018, godz. 18.00
zespół:
Małgorzata Zdebel, Karolina Ciechanowicz, Jacek Antczak, Maria Derwich
współpraca:
Stowarzyszenie Wratislaviae Amici

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z Agnieszką Dubaniowską, autorką wydanej przez nas książki „Miejsce na ziemi. Z Kresów na Przedmieście Oławskie”.

Spotkanie poprowadzi Jacek Antczak, dziennikarz radiowy oraz autor wielu reportaży i tekstów prasowych.

Data:  16 stycznia (środa), godz. 18.00
Miejsce:  PRZED•POKÓJ H13 (ul. Hercena 13, 1.p.)

Agnieszka Dubaniowska – z wykształcenia i zamiłowania inżynier budownictwa lądowego. Od 1945 roku mieszka na Przedmieściu Oławskim. Mówi o nim: „Spędziłam tu prawie całe moje życie. To jest moje miejsce na ziemi.” Aktywnie uczestniczy w życiu osiedla – od wielu lat jest jego radną, była także kuratorem dla nieletnich, regularnie zaprasza na otwarte spacery historyczne po okolicy. Jako wolontariuszka MOPS-u opiekuje się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Pisze także wiersze.

O książce:
„Życie na Kresach i wojenne tułaczka, wielkie dramaty i trudy zwyczajnego życia. Autobiograficzna opowieść o oswajaniu powojennego Wrocławia, o dziecięcych zabawach, biedzie i świętowaniu, o dorastaniu, pracy, powodzi, powstaniu „Solidarności”, ale także drobnych i wielkich radościach. Akcja wzruszającej, wspomnieniowej książki Agnieszki Dubaniowskiej rozgrywa się na dwóch planach – z jednej strony opisuje dramatyczne losy rodziny wpisane w historię przedwojennej Rzeczpospolitej, z drugiej prowadzi nas w urokliwą, ponad siedemdziesięcioletnią podróż po miejscach i wydarzeniach rozgrywających się na Przedmieściu Oławskim.”

— Jacek Antczak

data publikacji:
10/01/2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ZDJĘĆ UPUBLICZNIANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKA REWITALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ SPOTKANIA Z AGNIESZKĄ DUBANIOWSKĄ, AUTORKĄ KSIĄŻKI „MIEJSCE NA ZIEMI. Z KRESÓW NA PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE” W DNIU 16 STYCZNIA 2019 ROKU

WYRAŻENIE ZGODY:
Informujemy, że podczas spotkania z Agnieszką Dubaniowską, autorką książki „Miejsce na ziemi. Z Kresów na Przedmieście Oławskie” w dniu 16 stycznia 2019 roku będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia, na których może zostać utrwalony wizerunek obecnych osób. Biorąc udział w wyżej wymienionym wydarzeniu organizowanym przez Spółkę Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają nieodpłatną zgodę na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych na zdjęciach wykonanych podczas wydarzenia. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, zwana dalej Spółką, w imieniu i na rzecz której działa Pani Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes Zarządu, tel. 71 342 20 59.

CEL:
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu utrwalenia, zwielokrotnienia, dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Spółkę technikami: optyczną, drukarską, cyfrową, magnetyczną i komputerową w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci teleinformatycznej, multimedialnej i komputerowej. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego podczas spotkania z Agnieszką Dubaniowską, autorką książki „Miejsce na ziemi. Z Kresów na Przedmieście Oławskie” za pomocą urządzeń rejestrujących obraz będą upubliczniane w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi utworami lub jako ich części w dowolnej z nimi konfiguracji, na stronach internetowych, na profilach Spółki w mediach społecznościowych oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych w druku. Ponadto będą udostępniane pracownikom i współpracownikom Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu. W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa. Informujmy także, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu cofnięcia zgody, zaś zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KONTAKT:
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się ze Spółką ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, tel. 71 342 20 59, adres email: info@w-r.com.pl.

PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: - osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych; - osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; - osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska; - osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

<< wstecz