Masterplan dla nabrzeży Oławy

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2015
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Piotr Górka, Emilia Grotowska, Paweł Wojdylak

Masterplan stanowi narzędzie koordynujące realizację zadania, jakim jest rewitalizacja. Rozpoznaje precyzyjnie lokalną sytuację, wyznacza główne cele i pola interwencji, formułuje wytyczne dla postępowania. Opracowanie takiego dokumentu dla nabrzeży Oławy umożliwi całościowe traktowanie tego tematu – jako szerokiego systemu rekreacyjnego. Pozwoli uwzględnić zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pozostałych interesariuszy.

Nabrzeża Oławy dawniej tętniły życiem – mieszkańcy spacerowali bulwarami, spędzali czas wolny na terenach rekreacyjnych, korzystali z plaży i kąpieliska. W latach powojennych obszar ten został zapomniany i zaniedbany. Przyczyniło się to do jego dzisiejszego wyjątkowego, naturalnego charakteru – w odległości zaledwie 1 km od wrocławskiego Rynku podziwiać można gatunki fauny i flory, których nie oczekiwałoby się w centrum wielotysięcznego miasta.

Miejski styl życia stale zmierza do poszukiwań zielonych „miejsc ucieczki”, jednocześnie miasta zmagają się nierzadko z niedoborami takich przestrzeni. Ten stan rzeczy zmusza do ich poszukiwań. Dostęp do terenów nadrzecznych otwiera przed Wrocławiem szerokie możliwości, czas więc pomyśleć o powrocie nad Oławę – tym bardziej że sąsiadujące z nią Przedmieście Oławskie stanowi osiedle o gęstej zabudowie, gdzie deficyt terenów zielonych i rekreacyjnych jest palącym problemem.

Proces przemian związanych z udostępnieniem nabrzeży mieszkańcom powinien przebiegać łagodnie, a właściwym kierunkiem dla wprowadzania nowych funkcji jest priorytetowe uwzględnienie i wykorzystanie istniejących potencjałów miejsca, bez niszczenia jego charakteru. Aby tak się stało, konieczny jest instrument, który umożliwi realizację tego zadania w sposób skoordynowany. Takim narzędziem będzie Masterplan, który wyznacza główne cele i pola interwencji, formułuje wytyczne dla postępowania, jednocześnie dobór konkretnych rozwiązań pozostawiając na etap opracowania szczegółowych koncepcji dla wyznaczonych podobszarów. Ten sposób myślenia pozwoli potraktować nabrzeża całościowo – jako szeroki system rekreacyjny – a także uwzględnić interesy osób i podmiotów tutaj obecnych.

data publikacji:
01/07/2015
<< wstecz