KARnet 15+

lokalizacja:
Wrocław, Poznań
data:
02.07.2012 – 30.06.2015
zespół:
Justyna Dudek, Piotr Kurpiasz, Justyna Majchrowska, Aldona Obszyńska, Karolina Serewiś, Grzegorz Szewczyk

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie na terenie Polski nowego modelu współpracy trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy na stronę internetową KARnet15+! Prezentuje kompletny pakiet informacji o projekcie i jego realizacji.

Grupę docelową projektu stanowi młodzież w wieku 15-25 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, w tym osoby z przerwanymi więziami rodzinnymi, objęte opieką zastępczą (m.in. z Rodzinnych Domów Dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych).

Realizacja projektu oraz opracowanie modelu współpracy trójsektorowej zakłada aktywne partnerstwo biznesu z publicznymi i niepublicznymi Instytucjami Pomocy Społecznej. Wypracowanie i utrzymanie w systematycznym procesie pozytywnej, kompleksowej zmiany, postaw społeczno –zawodowych osób 15+ zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozwoli skuteczniej niż obecnie wdrażać i utrzymywać młodych ludzi na rynku pracy.

Model KARnet – sieć Klubów Aktywności Rozmaitych, wykorzystujący metodę peer learningu zakłada innowacyjne podejście do rozwiązania problemu poprzez współdziałanie w trzech przenikających się obszarach:

  1. rozwoju zainteresowań,
  2. nadrabianiu zaległości społecznych,
  3. edukacji do pracy.

Projekt zakłada wyposażanie młodzieży w kompetencje społeczno–zawodowe, które ułatwią im wykorzystywanie ich pasji w procesie świadomego wyboru ścieżki edukacji zawodowej. Przyczyni się to do ograniczenia wypadania młodzieży z systemu edukacji.

Ważnym elementem projektu jest wyposażenie w nowy sposób myślenia o problemach młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tych osób, które sprawują nad młodzieżą bezpośrednią opiekę. Jednocześnie w pracy z młodymi ludźmi wypracowane będą pozytywne wzorce osób o zdrowych podstawach społecznych, a następnie wzorce te wdrażane będą do środowiska zagrożonego wykluczeniem. Nowy model ukierunkowany będzie na wczesne obejmowanie wsparciem młodzieży: niwelowanie aktywności patologicznych poprzez wykorzystanie ich własnych zasobów, talentów i pasji w procesie wyboru ścieżki kariery.

Aspektem, który istotnie odróżnia nowy model współpracy trójsektorowej od obecnie stosowanych metod jest praca systemowa, wzmacnianie i wykorzystanie kompetencji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz zasobów Instytucji Pomocy Społecznej. Wdrażanie modelu w partnerstwie trójsektorowym umożliwi przełamanie bariery instytucjonalnego, negatywnego wizerunku Ośrodków Pomocy Społecznej, usprawni wzajemną wymianę wiedzy o potrzebach, deficytach, metodach pracy z grupą odbiorców, to zaś zwiększy skuteczność działań przy wykorzystaniu istniejących zasobów. U młodzieży nastąpi trwalsza zmiana postawy z roszczeniowej na czynny rozwój i poczucie wpływu na własne życie. W celu umacniania pozytywnych postaw w realizację projektu włączona zostanie także młodzież niezagrożona wykluczeniem.

LIDER:

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
ul. Kuźnicza 56, 50 – 138 Wrocław

PARTNERZY:

ATTESTOR s.c. Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska
ul. B. Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław

Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
pl. św. Macieja 5/12, 50-244 Wrocław

Gmina Wrocław / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

PL Architekci
ul. Kościelna 33A/261, 60-537 Poznań

Fundacja Aktywności Lokalnej
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, 61-441 Poznań

Gmina Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

data publikacji:
02/07/2012
zobacz też:
<< wstecz